Cyberwolves

Regulaminy

REGULAMIN KONKURSU Jak podrywasz na technologię

ORGANIZOWANEGO ZA POŚREDNICTWEM WWW.FACEBOOK.COM

 1. Postanowienia ogólne
  1. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  2. Organizatorem Konkursu jest Cyberwolves Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (05-077), Al. Piłsudskiego 4G/2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000613558, NIP 7393884369, o kapitale zakładowym 5.000 zł (dalej: „Organizator"). Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.cyberwolves.pl. Konkurs opiera się na zasadach współzawodnictwa w celu wyłonienia zwycięzcy spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria.
 2. Uczestnicy
  1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
   • jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych
   • dysponuje adresem poczty elektronicznej,
   • posiada konto na portalu www.facebook.com
   • zaakceptowała zgody na przetwarzanie jej danych osobowych
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych w profilu Uczestnika.
  3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora, jak również osoby współpracujące na jakiejkolwiek podstawie przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin ww. pracowników i współpracowników.
 3. Zasady przeprowadzania Konkursu
  1. Konkurs polega na wykonaniu zadania konkursowego polegającego na: udzieleniu odpowiedzi na pytanie “Jak podrywasz na technologię?” w komentarzu pod postem konkursowym, udostępnionym w dniu 21.04.2022 na profilu organizatora w serwisie Facebook. (Zwanego dalej "Zadaniem Konkursowym”).
  2. Zadanie konkursowe zostanie udostępnione w dniu 21.04.2022 jako post na Facebooku Cyberwolves Esport.
  3. Zadanie Konkursowe musi zostać wykonane w sposób w nim opisany, poprzez opublikowanie pod postem odpowiedzi w formie komentarza.
  4. Zadanie Konkursowe polega na wykazaniu się przez uczestnika kreatywnością wskazaną w Zadaniu Konkursowym.
  5. Konkurs trwa od dnia opublikowania Zadania Konkursowego do dnia 28.04.2022, do godziny 23:59.
  6. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym albo grą na automatach w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych i nie podlega rygorom określonym w tej ustawie.
  7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy techniczne leżące po stronie Uczestnika, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 4. Wyłonienie laureatów
  1. Wykonując zadanie konkursowe Uczestnik jednocześnie potwierdza, że:
   • jest twórcą przesłanego rozwiązania zadania konkursowego, w tym wypowiedzi, ewentualnych grafik i fotografii stanowiących część rozwiązania zadania oraz przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko Organizatorowi, z tytułu naruszenia praw autorskich lub innych praw;
   • akceptuje warunki niniejszego Regulaminu;
   • w przypadku udostępnienia Organizatorowi danych osobowych innych osób, uzyskał od tych osób zgodę na wykorzystanie tych danych w niezbędnym do przeprowadzenia niniejszego Konkursu zakresie, a ponadto w osoby te są pełnoletnie i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
   • wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym na nieodpłatne przetwarzanie wizerunku, dla celów związanych z organizacją i rozstrzygnięciem konkursu;
   • wyraża zgodę na publikację przez Organizatora swojego imienia i nazwiska lub nazwy użytkownika podanej na stronie www.facebook.com, jak również miejscowości w której zamieszkuje, przy ogłaszaniu wyników Konkursu, jako laureata Konkursu na stronie https://www.cyberwolves.pl/, www.facebook.com/CyberwolvesEsport oraz www.facebook.com/ActinaKomputery;
   • wyraża zgodę na nieodpłatne używanie przez Organizatora wykonanego przez Uczestnika Zadania Konkursowego, w zakresie umieszczenia go w sieci Internet, w tym w szczególności w poście na portalu www.facebook.com informującym o wynikach Konkursu.
  2. Laureatów Konkursu wybierze komisja konkursowa składająca się z nie mniej niż 3 osób wyznaczonych przez Organizatora. W skład komisji konkursowej może wchodzić przedstawiciel sponsora konkursu.
  3. Przy wyborze Laureatów Konkursu komisja konkursowa będzie oceniać spełnienie przez Uczestników warunków i kryteriów Zadania Konkursowego. Decyzje komisji konkursowej co do wyboru Laureatów, jako oparte na swobodnym uznaniu, są ostateczne i nie mogą być skutecznie zaskarżone do sądu ani innego organu.
 5. Nagrody
  1. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody od sponsora konkursu, markę Actina oraz gadżety od Organizatora.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagród dodatkowych.
  3. Laureaci zostaną ogłoszeni w poście na profilu Facebook Organizatora lub w komentarzu pod postem konkursowym. Laureaci zostaną także powiadomieni o wygranej za pomocą poczty elektronicznej lub wiadomości prywatnej, wysłanej za pomocą portalu www.facebook.com, na konto, z którego udzielona została odpowiedź przy wykonaniu Zadania Konkursowego.
  4. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane niepodaniem przez Uczestnika danych adresowych, a także ich niepełnym lub błędnym podaniem. W takim przypadku Organizator może podjąć decyzję o przyznaniu nagrody innej osobie.
 6. Dane osobowe
  1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail lub dodatkowo adres zamieszkania, numer telefonu komórkowego lub nazwa profilu na portalu www.facebook.com będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu organizacji Konkursu, w tym przystąpienia do Konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia, a także przekazania nagród, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
  2. Organizator oświadcza, iż dane osobowe Uczestników i Współuczestników nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba że okaże się to niezbędne wyłącznie do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu lub przekazania Nagrody, na co Uczestnik wyraża zgodę. Dane osobowe będą przetwarzane w takim przypadku wyłącznie do czasu zakończenia Konkursu.
  3. Podanie danych, w tym danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail lub dodatkowo adres zamieszkania, numer telefonu komórkowego oraz imienia i nazwiska Współuczestnika, dla celów związanych z Konkursem jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
  4. Uczestnicy Konkursu mają prawo do:
   • wglądu do dotyczących ich danych osobowych,
   • żądania poprawienia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ich danych osobowych,
   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych,
   • przenoszenia ich danych osobowych,
   • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
   • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Postanowienia końcowe
  1. Organizator ma prawo do natychmiastowego wykluczenia z Konkursu Uczestnika, który postępuje niezgodnie z niniejszym Regulaminem, regulaminem portalu www.facebook.com lub z zasadami współżycia społecznego, narusza przepisy prawa polskiego lub wobec którego zajdzie podejrzenie ingerowania w mechanizm Konkursu.
  2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia jego udostępnienia zgodnie z punktem 1.3.
  4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego odwołania lub zmiany.
  5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, powiązany lub administrowany przez portal www.facebook.com
  6. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonalności czy błędu w ramach Konkursu lub Zadania Konkursowego Uczestnicy powinni zgłaszać w formie elektronicznej na adres e-mail [email protected] niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od stwierdzenia błędu.

Warszawa, dnia 21.04.2022 r.