TIGER GAMER FIFA23 #1

TIGER GAMER FIFA23 #1

00
dni
00
godzin
00
minut
00
sekund

Regulamin Turnieju TIGER GAMER FIFA23 #1

Regulamin 1. Postanowienia ogólne 

1.1. Organizatorem Turniejów pod nazwą “Tiger Gamer FIFA 23” jest Cyberwolves:

  KRS
0000613558
NIP
7393884369
Regon
364227693
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres
ul. ALEJA MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 4G/2

05-077 WARSZAWA

MAZOWIECKIE

1.2. Organizator oświadcza, że Turnieje nie są grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009.201.1540, wraz z późn. zm.). 

1.3. Sędzia – sędzia zawsze ma ostatnie słowo. Kierując się zasadami fair play, sędzia może podejmować akcje nie opisane w Regulaminie. 

1.4. Zachowanie – każdy Uczestnik zobowiązany jest do traktowania innych graczy z szacunkiem. Zabronione są wszelkie formy obrażania/nękania innych graczy. Uczestnicy nie przestrzegający tej zasady mogą zostać wykluczeni z udziału w Turnieju. 

1.5. Strona zawodów –  Cyberwolves.pl

1.6. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Uczestnika zapoznania się z niniejszym Regulaminem Konkursu i zobowiązaniem do przestrzegania Regulaminu. 

1.7. Ten Turniej nie jest powiązany ani sponsorowany przez firmę Electronic Arts Inc. ani jej licencjodawców. 

2. Uczestnicy 

2.1. Uczestnikiem Turnieju może być osoba fizyczna, która ukończyła 15 lat, mieszkająca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i jest jej obywatelem. 

● Uczestnik, który nie ukończył 18 lat, musi posiadać dokument podpisany przez opiekuna prawnego, który wyrazi zgodę na jego uczestnictwo w Konkursie i zobowiązany jest do jego okazania na każde żądanie Organizatora lub Sędziego. 

2.2. Każdy Uczestnik Turnieju musi być posiadaczem oryginalnej kopii gry FIFA 23 oraz konta EA, aby móc wziąć udział w rozgrywkach. 

2.3. Nicki graczy nie mogą być obraźliwe, ani wulgarne i niestosowne. Osoby niestosujące się do tego punktu zostaną wykluczone z Konkursu. 

2.4. Turniej trwa od 18 lipca 2022 (start rejestracji) roku do 23 lipca 2022 roku (faza finałowa Turnieju).

 2.5. Udział w Turnieju jest dobrowolny oraz darmowy. 

2.6. Turnieje odbędą się w dniach podanych przez organizatora w zakładce Games na stronie Cyberwolves.pl 

2.7. Każdy Uczestnik w swoim dniu meczowym, powinien być obecny na kanale Discord prowadzonym na potrzeby Turnieju w celu sprawnej komunikacji z Administratorami lub Organizatorami.

2.8. Zgłoszenie udziału w Turnieju - rejestracja: 

● rejestracja do udziału w turniejach trwa do momentu jego rozpoczęcia (w dniu turnieju).

● aby zgłosić swój udział w Turnieju, należy zarejestrować się  

● w każdym turnieju może wziąć udział maksymalnie 64 Uczestników. 2.10. Uczestnicy biorący udział w Turnieju i rejestrujący się podają Organizatorowi następujące dane: 

● Ksywka z konta EA używanego w ramach rozgrywek online w grze FIFA 23; 

● Dołączenie do kanału Discord: https://discord.gg/gYsXdK4qXB

● Dane w rejestrze te będą wykorzystane do poprawnego przeprowadzenia Turnieju oraz kontaktu z jego Uczestnikami za pomocą komunikatora Discord 

3. Format turnieju i zasady uczestnictwa 

● W każdym Turnieju może wziąć udział maksymalnie 64 Uczestników; 

● Turniej odbędzie się na platformach PC, XBOX( wszystkie serie dostępne do wspólnej gry) PlayStation(wszystkie wersje możliwe w FIFA 23); 

● Turniej odbędzie się w formacie drabinki pojedynczej eliminacji; 

● Turniej będzie rozgrywany w trybie meczu towarzyskiego FUT; 

● W ramach turnieju można korzystać z wypożyczonych kart (złamanie tej zasady może skutkować restartem spotkania lub całkowitym walkowerem); 

● Spotkania odbędą się w formacie BO1; 

● Spotkanie finałowe oraz mecz o 3 i 4 miejsce odbędą się w formacie BO3. 4. Problemy techniczne i oszustwa 

4.1. Organizator nie odpowiada za problemy techniczne w tym: aktualizacje gry, błędy techniczne po stronie gry oraz awarię serwerów.

4.2. Restart meczu może nastąpić tylko za zgodą administratora i tylko w przypadkach problemów natury technicznej. 

4.3. Zabronione jest umyślne wykorzystywanie błędów gry oraz stosowanie jakichkolwiek programów zewnętrznych wpływających na rozgrywkę. Uczestnik, który złamie którąkolwiek z zasad określonych w niniejszym Regulaminie, zostanie natychmiast zdyskwalifikowany i wykluczony z udziału w Konkursie. 

5. Streaming 5.1. Uczestnicy rozgrywek finałowych oraz meczu o 3 i 4 miejsce mają obowiązek streamowania swojej rozgrywki (poprzez platformę Twitch), aby umożliwić Organizatorowi restream i komentarz Turnieju.

5.2. Mecze będą streamowane na kanale https://www.twitch.tv/bejott

6. W każdym z 6 turniejów 1 miejsce: 3 zgrzewki Tigera + FIFA points(do 500zł) / lub doładowanie do PS Store(do 500zł)

6.3. Organizator skontaktuje się z Uczestnikami, którym przyznano Nagrody w Konkursie najpóźniej w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od zakończenia Konkursu - za pośrednictwem wiadomości e-mail. Zwycięzcy zostaną poproszeni o przesłanie w odpowiedzi na wiadomość od Organizatora, danych osobowych niezbędnych do doręczenia nagród

6.4. Nagroda nie podlega zamianie na nagrodę innego rodzaju. 

6.5. Uczestnik nie może przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie. 

6.6. Wydanie Nagród nastąpi po przekazaniu przez zwycięzców danych potrzebnych do wysłania nagrody.

7. Wykluczenia z udziału w Konkursie 

7.1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie: 

● osób, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one podejmować działania prowadzące do prób obejścia Regulaminu, lub które w inny sposób dążą do przełamania zabezpieczeń lub zasad przeprowadzania Konkursu czy zasad gry;

● osób prowadzących działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub Zleceniodawcy, godzące w ich wizerunek lub naruszające zasady współżycia społecznego. 8. Dane osobowe 8.1. Przesyłając dane osobowe Uczestnik zgadza się, że Organizator staje się administratorem jego danych osobowych oraz ma do nich dostęp, w tym: wglądu i przetwarzania jego danych osobowych ze starannością i zgodnie z przepisami prawa, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). 


8.1 Pytania prosimy kierować na adres mailowy - biuro@cyberwolves.pl lub dawid@cyberwolves.pl . 

10. Postanowienia końcowe 

10.1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie każdego z turniejówj na stronie cyberwolves.pl w zakładce Games 

10.2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: dawid@cyberwolves.pl lub biuro@cyberwolves.pl oraz poprzez platformę Discord. 

10.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z poniżej wskazanych ważnych przyczyn: 

● jeżeli zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub ze względu na uznanie postanowienia Regulaminu za niedozwolone – odpowiednio w tym zakresie; 

● realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji. 

10.4. Regulamin obejmujący zmiany wymienione w punkcie zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie i zobowiązuje Uczestników do jego przestrzegania. 

10.5  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej